Decyzja środowiskowa

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
__________

Planowana inwestycja, w zależności od uwarunkowań lokalizacyjnych i projektowych, może wymagać uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji takiego przedsięwzięcia.

Zespół EKONEO może dokonać dla Państwa:
🌱  analizy czy dana inwestycja wymaga uzyskania decyzji środowiskowej,
🌱wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej – załącznikiem do wniosku o decyzję środowiskową jest Karta Informacyjna Przedsięwzięcia bądź Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Naszym zadaniem jest przeprowadzenie procedury i uzyskanie dla Państwa decyzji środowiskowej bez zbędnych formalności i w jak najkrótszym czasie.

Zapraszamy do konsultacji planowanych działań inwestycyjnych

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pozostaje formalnością w przypadku, gdy planujemy inwestycję na terenie gdzie nie ma przeciwwskazań oraz planowane wielkości emisji nie przekraczają wartości dopuszczalnych. Żeby to wykazać przygotowujemy raport oddziaływania na środowisko lub jego skróconą wersję – kartę informacyjną przedsięwzięcia.
Wniosek rozpatrywany jest najczęściej przez urząd gminy bądź w sprawach większych – przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Sprawami gruntowymi zajmuje się starosta, lasami zaś Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych. Podpowiedzi jak przygotować wniosek często można znaleźć na stronach urzędów. W przypadku wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszym Zespołem.

KIEDY WYMAGANA JEST DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
__________

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymagana jest w przypadku określonej grupy przedsięwzięć. Wyznacznikiem jest rodzaj planowanej inwestycji, jej parametry oraz lokalizacja.

W przypadku wątpliwości, czy wymagana jest decyzja środowiskowa dla Państwa planowanego przedsięwzięcia, zachęcamy do kontaktu. Przygotujemy analizę, która pozwoli stwierdzić ten fakt.

karta informacyjna przedsięwzięcia

to badanie oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Karta informacyjna przedsięwzięcia, w skrócie KIP, jest dokumentem, który składa się w urzędzie gminy wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Dotyczy to przedsięwzięć, które mogą potencjalnie znacząco wpływać na środowisko, wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) zawiera m.in.:
lokalizację przedsięwzięcia, cechy i skalę planowanego przedsięwzięcia
powierzchnię planowanego przedsięwzięcia
opis rodzaju technologii
opis wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko
rozwiązania mające na celu minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko

raport ocen oddziaływania na środowisko

jest operatem środowiskowym, który wykonuje się dla inwestycji, zaliczanej do jednej z poniższych grup przedsięwzięć:
I grupa – mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (wymienione w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko)
II grupa – mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których właściwy organ stwierdził obowiązek dokonania oceny oddziaływania na środowisko.

Raport OOŚ jest bardziej złożoną dokumentacją określającą wpływ planowanej inwestycji na nasze środowisko, m.in. przyrodę i mieszkańców. Analiza w nim zawarta opiera się na istniejących przepisach w zakresie ochrony środowiska, oraz na wiedzy technicznej, która pozwala umiejętnie określić wielkość planowanej emisji na poszczególne elementy środowiska.