Emisje do powietrza

„Opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, składowania odpadów”

Opłaty za korzystanie ze środowiska są wyliczane z tytułu:

wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,

wydanych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (dotyczy podmiotów biorących udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych),

poboru wód (do 2017 r. włącznie),

wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (do 2017 r. włącznie),

składowania odpadów.

Kogo dotyczy opłata – kto płaci?

Przedsiębiorca (w tym przedsiębiorca zagraniczny)

osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego

jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców,

osoba fizyczna w zakresie wymagającym pozwoleń środowiskowych

m.in. za:

samochód zarejestrowany na firmę,

maszyny zarejestrowane na firmę: koparki, wózki widłowe

kotłownie,

urządzenia grzewcze, nagrzewnice itp.,

kuchnie gazowe,

procesy produkcyjne prowadzone w wysokich temperaturach np. wtryskarki tworzyw sztucznych,

lakiernie,

stanowiska spawalnicze,

stanowiska obróbki mechanicznej tworzyw, metali, drewna, płyt,

stacje paliw,

hodowla drobiu, chów trzody,

odprowadzanie ścieków,

pobór wody,

składowanie odpadów,

Nieprzekraczalnym terminem złożenia sprawozdania jest 31 marca za rok poprzedni zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 poz. 1973 z późn. zm.) do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności lub na miejsce rejestracji firmy (w przypadku samych pojazdów).

Opłaty środowiskowe są to najczęściej niewielkie kwoty, a te najniższe podlegają zwolnieniu z wpłat. Opłat nie wnosi się, jeśli roczna wysokość z tytułu korzystania ze środowiska nie przekracza 800 zł dla każdego rodzaju korzystania ze środowiska osobno. Nie zwalnia to jednak z obowiązku złożenia wykazu. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje zwolnienie ze składania wykazu opłat środowiskowych do urzędu marszałkowskiego, jeśli roczna wysokość opłat korzystania ze środowiska nie przekroczy 100 zł dla każdego rodzaju korzystania ze środowiska osobno. Przedsiębiorcy nadal mają obowiązek sporządzenia sprawozdania i naliczania opłat środowiskowych, ale poniżej tej kwoty nie muszą wysyłać sprawozdania. Obowiązek uiszczenia opłaty za korzystanie ze środowiska przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty. Do wymaganych opłat wnoszonych po ustawowym terminie należy doliczyć odsetki, jak od zobowiązań podatkowych (dział III ustawy – Ordynacja podatkowa). Natomiast za emisję zanieczyszczeń bez pozwolenia, jeśli jest ono wymagane, naliczane są kary +500%.

Wyliczymy Twoje roczne opłaty środowiskowe! Wypełniając swoje obowiązki środowiskowe unikniesz niepotrzebnych i często wysokich kar. Z nami możesz skupić się na istocie prowadzonego biznesu. Podejmij z nami współpracę – My doradzamy Ty oszczędzasz.

Bądź EKO z EKONEO!

W przypadku emisji zanieczyszczeń do powietrza – warto jednocześnie przygotować sprawozdanie do KOBIZE

W przypadku dokonania wymaganego zgłoszenia emisji bądź posiadania przez zakład pozwolenia na emisję, opłaty można rozliczyć na podstawie wskaźników emisji tam ujętych. W pozostałych przypadkach pomożemy określić wskaźniki emisji.