Odpady

„Sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami”

Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 poz. 699 z późn. zm.) roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:

  • Wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów
  • Prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami (z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych) w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów
  • Podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Powyższe sprawozdanie wykonuje się w rejestrze BDO i wysyła do Marszałka województwa w terminie do 15 marca za rok poprzedni.
Podejmij z nami współpracę, a wykonamy je za Ciebie. Skontaktuj się już dziś!

Ważne

Zgodnie z art. 180a ustawy o odpadach – Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76 (Składanie rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami), nie składa sprawozdania, podlega karze grzywny.