Obsługa BDO Bazy Danych Odpadowych

BDO – Baza Danych Odpadowych jest systemem informatycznym tworzonym na podstawie przepisów Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
System BDO umożliwia kompleksowe gromadzenie i zarządzanie danymi z zakresu gospodarki odpadami, które dotyczą:

✓ rodzajów i ilości wytwarzanych odpadów
✓ powstałych odpadów z wprowadzanych na terytorium kraju opakowań i produktów w opakowaniach, olejów smarowych, opon, pojazdów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii, akumulatorów
✓ osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu odpadów
✓ rodzajów instalacji do zagospodarowania odpadami
✓ składowisk odpadów.

Przed rozpoczęciem działalności w zakresie, o którym mowa powyżej, podmiot jest zobowiązany uzyskać wpis do rejestru BDO. Działalność w ww. zakresach może prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru (art. 50 ust. 2 i 3 ustawy o odpadach).

Wpis do rejestru podlega – opłacie rejestrowej. Do jej uiszczenia zobowiązane są podmioty wymienione w art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach:

✓ wprowadzający sprzęt i autoryzowani przedstawiciele,
✓ wprowadzający baterie lub akumulatory,
✓ wprowadzający pojazdy,
✓ producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań,
✓ wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
✓ wprowadzający na terytorium kraju opony,
✓ wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

Ważne
Przedsiębiorcy wskazani powyżej, zobowiązani są umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych, w związku z prowadzoną działalnością, a w terminie do końca lutego każdego roku zobowiązani są do wnoszenia opłaty rocznej za utrzymanie wpisu w Rejestrze (art. 57 ust. 3 ustawy o odpadach).

Transportujący odpady – wykonujący usługę transportu odpadów, zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy o odpadach, również umieszczają indywidualny numer rejestrowy na dokumentach związanych z tą usługą.

Zespół Ekoneo służy pomocą w zakresie:

🌱 dokonania wpisu do rejestru BDO,

🌱 złożenia wniosków aktualizacyjnych,

🌱 wystawiania kart przekazania odpadów,

🌱 prowadzenia ewidencji odpadów,

🌱 sporządzania rocznych sprawozdań odpadowych,

🌱 sporządzania rocznych sprawozdań z opłaty produktowej i jej wyliczania,

🌱 sporządzania rocznych sprawozdań z opłaty recyklingowej i jej wyliczania co kwartał,

🌱 sporządzania sprawozdania „pomoc de minimis” dot. opłaty produktowej i za publiczne kampanie edukacyjne,

🌱 pośrednictwo w umowie z organizacją odzysku,

Świadczymy usługi na terenie całej Polski.

Nie czekaj! Zadzwoń i umów się na bezpłatną konsultację.