Ewidencja odpadów

BDO – Baza Danych Odpadowych jest systemem informatycznym tworzonym na podstawie przepisów Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. i służy do gromadzenia informacji dotyczących ewidencji i sprawozdawczości m.in. z zakresu wytwarzanych odpadów, wprowadzanych opakowań bądź produktów w opakowaniach na rynek krajowy (pojazdów, opon, olei smarowych, baterii lub akumulatorów czy też sprzętu elektrycznego i elektronicznego).

Ewidencja odpadów 

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów wynika z art. 66 ust. 1 ustawy o odpadach (tj. Dz.U.2022.699.) w myśl którego posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3, zwanej dalej „ewidencją odpadów”.
Posiadacz odpadów jest zobowiązany do przechowywania dokumentów i wszelkich danych przez okres 5 lat, jak również udostępniania ich na żądanie organów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli.

Kogo nie dotyczy ewidencja odpadów?
Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:
1. wytwórców:
a) odpadów komunalnych,
b) odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
c) będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1,
d) odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z robót budowlanych prowadzonych przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami;
2. osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;
3. podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1;
4. rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.

Schemat obiegu Karty Przekazania Odpadów (KPO)

Przekazujący

1. Tworzy KPO w systemie BDO przed rozpoczęciem transportu

2. Przekazuje odpady.

Transportujący

1. Generuje potwierdzenie wystawienia KPO w systemie BDO*

2. Transportuje odpady.

Przejmujący

Niezwłocznie każdorazowo potwierdza przejęcie odpadów, podając: masę, datę oraz godzinę przejęcia.

Transportujący

Niezwłocznie i każdorazowo potwierdza zakończenie transportu.

* „Przekazujący” ma również możliwość wygenerowania potwierdzenia

Ewidencję odpadów prowadzi się z zastosowaniem następujących dokumentów:
1. karty przekazania odpadów,
2. karty ewidencji odpadów,
3. karty przekazania odpadów komunalnych,
4. karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych,
5. karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
6. karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji,
7. karty ewidencji odpadów niebezpiecznych.

Nie jesteś pewien czy ten obowiązek dotyczy Twojej firmy? Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci to ustalić jak również wykonamy to za Ciebie, tak byś mógł skupić się na istocie swojego biznesu. Zadzwoń już dziś i umów się na bezpłatną konsultację.

Podejmij z nami współpracę,
bądź Eko z Ekoneo!